Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları teminat altına alan sigortadır.

6 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörlerin işletme, bakım, garanti süresi, tescili gibi hususlarda sıkı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında asansör yetkili servislerine mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması zorunluluğu getirilerek, bu maddenin yayımlanması tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girmiştir.6 Nisan 2020 rahinden itibaren asansör bakım –onarım hizmeti veren tüm firmalar bu sigorta türünü yaptırmak zorundadır.

going down

YETKİLİ SERVİS İLE İLGİLİ ŞARTLAR

“MADDE 13 –  Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.”

Teminatın geçerli olması için, sigortaya konu riskin poliçe üzerinde belirtilen geriye dönük geçerlilik tarihinden önce olmamak kaydıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş bir zararla ilgili olması ve tazminat talebinin sigorta süresi içerisinde sigortacıya bildirilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda poliçenin ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Geriye Dönük Geçerlilik tarihi, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Bu poliçe kapsamında 2014/33/AB Asansör yönetmeliği kapsamında monte edilmiş veya  TS EN 80-81 standartlarına göre güvenlik seviyesi arttırılmış olan asansörlere verilecek bakım onarım hizmetlerine teminat sağlanmaktadır. Bakım onarım işlemlerinin yürürlükteki TS standartlarına ve asansör bakım kılavuzu gerekliliklerine göre yapılmaması durumunda gerçekleşecek tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.

  • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.