Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Nedir?

SGK tarafından kapsam altına alınmış ve Genel Sağlık Sigortası hak sahipliği olan kişiler için geçerli olup, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde SGK anlaşmalı hastanelerde ihtiyacınız olan yüksek kalitedeki sağlık hizmetlerinden fark ödemeden faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigortalı bireylerin özel hastanelerden en ekonomik ve en etkin şekilde yararlanabilmesini sağlar. Özel hastanelerde SGK tarafından bir kısmı karşılanan muayene, tetkik ve tedavi masraflarınız için ödenmesi gereken;

 • SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller,
 • İlave (fark) ücret tutarları,
 • Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
 • Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında yalnızca Yatarak tedavi teminatlarını tercih edebileceğiniz gibi Yatarak + Ayakta tedavi teminatlarını içeren poliçelerde isteğiniz doğrultusunda en uygun fiyat ve en kapsamlı teminatlarla düzenlenebilmektedir.

https://yksigorta.net/wp-content/uploads/2020/11/7.jpg

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Küçük müdahale giderleri
 • Özellikli tıbbi malzeme (yıllık 30.000 TL)
 • Suni uzuv (yıllık 10.000 TL)
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Ambulans

teminatları haiz olup, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında limitsiz ve %100 geçerlidir.

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • Tahlil ve röntgen
 • Fizik tedavi

teminatları haiz olup, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında yılda 10 kez ile sınırlı olup %100’ü karşılanmaktadır. Ayakta tedavi teminatında bulunan 10 defa doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak tetkikler (tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi) yine aynı muayene limiti içinden karşılanacaktır.

Önemli Bilgiler:

 • Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Bazı hastalıklarda 30 gün, 3 ay gibi bekleme süresi uygulanır.
 • Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklar ödenmeyecektir.
 • Yenileme Sağlık Poliçelerinizde şirket veya acente değişikliği, birden fazla şirketten en uygun teklif ve teminatların alınarak poliçenizin oluşturulması için poliçenizin bitim tarihinden en az 15 gün önce bizimle irtibata geçilmesi tavsiye edilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel sağlık sigortasının bir türü olduğundan, gelir vergisi indirimi ve SGK mevzuatındaki istisna hükümlerinden yararlanılabilmektedir.

VERGİ İNDİRİMİ NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?

Vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanması anayasamızda güvence altına alınmıştır. Devlet vergi istisnası muafiyetleri ve gider indirimiyle özel sağlık sigortalarını teşvik etmektedir. Ücretlinin, kendisi, eşi ve/veya küçük çocukları için, Sigorta Şirketlerine ödediği primlerin bir kısmını ücreti üzerinden ödeyeceği vergi tutarından düşebilmesine “Vergi İndirimi” adı verilir. Yatırım araçları içinde sağlık sigorta ürünleri için de tanınmış bu avantaj, kişinin ödeyeceği poliçe priminden dolayı net kazanç sağlamaktadır.

Ücretliler ile gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirmeye mecbur olan mükellefler ödemiş oldukları sigorta primlerini gelir vergisi matrahından indirebilmektedirler.

ÜCRETLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Şahıs sigorta primlerin vergi indirimi için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekmektedir;

 • Sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması,
 • Sigorta şirketinin Türkiye’de kain ve merkezinin Türkiye’de olması,
 • Sigorta mukavelesinin bu nitelikteki şirketlerle yapılması,
 • Sigorta priminin ödenmiş olduğunun, sigorta şirketi tarafından verilen fatura veya makbuz asılları ile belgelendirilmesi,
 • Sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde, bireysel emeklilik sistemi dışında şahıs sigorta

poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı belirtilmiştir. Yapılan bir ek düzenleme ile indirim konusu yapılacak primlerin üst sınırı konusunda ikinci bir belirleme daha yapılmış ve primlerin yıllık toplam tutarının, asgari ücretin yıllık tutarını da aşmaması hükme bağlanmıştır.

Bu durumda ücretlilerin vergi matrahlarının hesaplanmasında indirim konusu yapılabilmesi için, şahıs sigortası primi;

 • İndirim konusu yapılacak prim ve aidatların ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ini

Ve

 • İndirim konusu yapılacak prim ve aidatların yıllık toplam tutarının, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmayacaktır.
VERGİ İNDİRİMİ AVANTAJINDAN NASIL YARARLANABİLİR?

Vergi İndirimi Avantajından Yararlanabilmek İçin;

Bordro ile ücret alıyorsanız:

Kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler. Ödediğiniz prime ait makbuzunuzu veya banka dekontunuzu (kendinize bir kopyasını alarak) çalıştığınız işyerinin Muhasebe veya İnsan Kaynakları servisine vermeniz yeterlidir.

Beyannameye tabi Gelir Vergisi mükellefi iseniz: Kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler. Ödediğiniz prime ait makbuzunuzu ve tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi’nde belirtmeniz yeterlidir.

İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı Paylarında Vergi Uygulamaları Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin “9” no’lu bendinde yer alan hükümle, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak indirilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin %15’ini ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından prim alınmayacağı öngörülmüştür.

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir. İşverence karşılanan özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı dışındaki diğer şahıs sigortası (hayat, kaza, vs.) primlerinin ise tamamının sigorta primine kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. Personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik primlerine de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.

Söz konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir. Bu sınırları aşan tutarlar ise ücret matrahına dahil edilerek stopaja tabi tutulacaktır.

Sağlık Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Teklif al

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2020 YK Sigorta. Tüm hakları saklıdır.